Твоят час

Твоят час

Твоят час

30.04.2018

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Електронна платформа на проекта

2017/2018  учебна година

 • Мажоретен състав – Нина Лалева
 • Опознай Родината – Ваня Георгиева
 • Човекът твори история – Калина Енева
 • Български език - 8. клас – Петър Георгиев
 • Български език - 9. и 11. клас – Димитър Пашев
 • Испански език – Веселина Матанова
 • Клуб по английски език (English Corner) – Цветана Караславова
 • Математика - 8. клас – Донка Мавродиева
 • Основи на управлението – Иван Димов
 • ПХГ - репортерите – Валентина Койчева
 • Руска култура и изкуство и още нещо – Диана Дочева