Еразъм +

Еразъм +

Еразъм +

05.07.2018

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Стратегически партньорства за училищно образование

ПОДХОДИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОЦИАЛНИ, ОБУЧИТЕЛНИ И МОТИВАЦИОННИ НУЖДИ

1. Продължителност на проекта: 01.09.2016 г. - 31.08.2018 г.

2. Страни-партньори по проекта:

 • Италия – гр. Отавиано (основен координатор)
 • Италия – гр. Катания
 • Румъния – гр. Галац
 • Румъния – гр. Сибиу
 • България – гр. Казанлък
 • Турция – гр. Йодемиш
 • Литва – гр. Клайпеда
 • Малта – гр. Слима

3. Проектът е насочен към ученици:

 • които са изолирани от своите връстници и не успяват да създадат своя среда и трайни взаимоотношения;
 • които изпитват затруднения в общуването с останалите;
 • в чиито семейства има прояви на тормоз и насилие, на които те самите са жертва или свидетели, или такива, които са системно пренебрегвани от своите близки;
 • чиито семейства изпитват сериозни финансови затруднения;
 • които са емоционално нестабилни или се проявяват с особено поведение;
 • които не се справят в училище и са застрашени от отпадане, поради липса на мотивация;
 • със специални образователни потребности.

4. Проектът включва дейности, насочени към:

 • учителите – обучителни семинари и конференции, които да обогатят познанията и опита на учителите и да подпомогнат ежедневната им работа с ученици от споменатите групи, както и дискусии за обмен на добри практики;
 • учениците – разнообразни дейности, сред които практически занятия, свързани с определени занаяти, за по-лесна ориентация към професия, спортни мероприятия, беседи.

5. Цели на проекта:

 • да се обърне по-специално внимание на учениците от маргинализираните групи;
 • да се окаже подкрепа и разбиране към тях, за да се чувстват ценени и да се повиши тяхното самочувствие и самооценка;
 • да се подобрят техните умения за общуване, за да изградят своя среда както в училище, така и извън него;
 • да се мотивират да останат в училище и да подобрят своите резултати, за да отговорят на изискванията на съвременния свят и да се реализират успешно;
 • да се ориентират в избора си на професия;
 • да разширят кръгозора си при срещата си с ученици от други държави;
 • да подобрят чуждоезиковите си умения при общуването с ученици от останалите страни-партньори;
 • да привлече вниманието на повече учители към изброените проблеми;
 • да осигури подкрепа на участващите в проекта учители в ежедневната им работа с такива ученици като им предостави обучения и възможности за обмен на идеи;
 • да подпомогне работата на по-широк кръг от учители като предостави методически насоки – всички идеи, съвети, резултати от работата по проекта ще бъдат събрани в един общ продукт, който ще бъде достъпен за всички (блог, уебсайт и книга, която ще бъде преведена от всички страни-партньори на съответния език);
 • да подобри уменията на учителите за работа в екип и сътрудничество с хора от различен национален и културен контекст.

6. Посещения в страните-партньори, свързани с дейностите по проекта:

 • октомври 2016 – Италия, гр. Отавиано (дейности с учители)
 • април 2017 – Турция (дейности с ученици)
 • юни 2017 – Литва (дейности с учители)
 • септември 2017 – Малта (дейности с учители)
 • февруари 2018 – Италия, гр. Катания (дейности с учители)
 • април 2018 – България (дейности с ученици)
 • юни 2018 – Румъния, гр. Сибиу (дейности с учители)

Електронна платформа на програмата