ОРЕС от 24 до 27 януари 2023 г.

ОРЕС от 24 до 27 януари 2023 г.

ОРЕС от 24 до 27 януари 2023 г.

23.01.2023 г.

Считано от 24.01.2023 г. до 27.01.2023 г. (включително) се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от дневна и индивидуална форма на обучение в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Обучението на учениците от дневна и индивидуална форма на обучение в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата Школо синхронно, при утвърденото седмично разписание за първи учебен срок с продължителност на учебния час – 40 минути.

ОРЕС включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване при спазване на утвърдената със заповед на директора организация на учебния ден в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ за 2022/2023 г. в частта за ОРЕС.

На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за приобщаващото образование.

ОРЕС се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Дейностите по чл. 15, т. 1-4, 6 и 11 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се осъществяват доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти.