Противоепидемични мерки в началото на учебната година

Противоепидемични мерки в началото на учебната година

Противоепидемични мерки в началото на учебната година

COVID 19  План за противоепидемични мерки в ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък

2022/2023 г.

 

На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г.

 1. Въвеждат се временни противоепидемични мерки в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.
 2. Спазване на физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала на училището
 3. Определят се отделна класна стая за всяка паралелка, с цел да се избегне преместването на учениците от стая в стая.
 4. Създава се организация за еднопосочно придвижване на учениците и учителите в коридорите и по стълбите.
 5. Провеждане на максимален брой часове на открито, в т.ч. и по физическо възпитание, когато метеорологичната обстановка позволява това. Определят се зони за отделните паралелки в училищния двор.
 6.  Физкултурния салон се използва само от една паралелка в един учебен час
 7. Намалява се престоя на учителите в учителската стая при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. между тях.
 8.  Осъществяване на комуникацията между родители и педагогически персонал (провеждане на родителски срещи и др.) от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м.
 9. Осъществяване на събрания на обществените съвети, на ученическите съвети, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията се провеждат при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м, проветряване на помещението и дезинфекция на повърхности.
 10. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и най-малко 2 пъти по време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия. Проветряване на учителската стая по време на всеки час за най-малко 5 минути.
 11. Провеждане на ежедневно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки.
 12. Провеждане на ежедневно влажно почистване и дезинфекция на тоалетните, в т.ч. на тоалетни чинии, мивки, кранове и на санитарните помещения по график.
 13.  Провеждане на дезинфекция на учителската стая най-малко 2 пъти дневно.
 14. Осигуряване на течаща топла вода, течен сапун, салфетки за еднократна употреба за подсушаване на ръцете в тоалетните и в санитарните помещения;
 15. Осигуряване на биоцид за ежедневна дезинфекция на ръце на видно място на входа на училището и в класните стаи.
 16.  Осъществяване на прием на учениците през три входа:
 • централен вход – VIIIА, VIIIБVIIIВ и XIIА клас
 • източен вход – ХIА, ХIБ,  ХIВ клас
 • западен вход (първи етаж – през актовата зала) – ХА, ХБ,  ХВ клас
 • западен вход (втори етаж – по стълбите) – IХА, IХБIХВ и XIIБ клас
 1. Провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 2. Изготвя се график с по двама дежурни учители на всеки вход, които следят за спазване Плана за противоепидемичните мерки.