Прием на ученици в осми клас за учебната 2022/2023 година

Прием на ученици в осми клас за учебната 2022/2023 година

Прием на ученици в осми клас за учебната 2022/2023 година

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г. на места по държавен план-прием

съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

(Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката)

 

Вид дейност

Срок

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

          - Български език и литература

          - Математика

 

14.06.2022 г., 10:00 ч.

16.06.2022 г., 10:00 ч.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 – 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14 септември 2022 г.