Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.

  1. На учениците, които по здравословни причини или по желание на родителите си продължават обучението си в електронна среда от разстояние и след завръщане на своите съученици в училище, е дадена възможност да получат допълнителни индивидуални консултации и обратна връзка за напредъка си, в т.ч. чрез текущи изпитвания, при индивидуално взаимодействие с преподаващите им учители. Присъствието на учениците в училище е необходимо условие за гарантиране на обективност и равнопоставеност при провеждане на текущите изпитвания, особено контролни и класни работи. В тези случаи за осигуряване на присъствието на учениците в училище е допустимо, освен представянето на документ за преболедуване, ваксиниране и лабораторно изследване за COVID-19, да се извършват и еднократни изследвания с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в училище.

(съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. , изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването)

  1. Присъственото провеждане на изпити за определяне на срочни оценки е задължително и необходимо условие за приключване на учебния срок за всеки ученик, когато липсва необходимият брой текущи изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по учебния предмет, при приравнителни изпити, изпити за промяна на оценката и др. В този случай, съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, изпитите за определяне на срочна и годишна оценка по учебен предмет или модул се провеждат от комисии задължително присъствено в училище. В тази връзка може да се приложи и изключението в цитираната по-горе заповед на министъра на здравеопазването, което създава възможност за провеждане на присъствени индивидуални часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др., без да е задължително изследване за COVID-19 с бързи антигенни  тестове или предоставяне на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или лабораторно изследване за COVID-19.