НВО Х клас

НВО Х клас

Дати за провеждане и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в Х клас през учебната 2022/2023 година

съгл. Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. на Министър на образованието и науката

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:
  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

• Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
- за ниво А2, начало 11,30 часа
- за ниво А1, начало 12,00 часа
• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) –  19 юни 2023 г., по график в две сесии - от 8,30 и от 14,30 часа
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в Х клас през учебната 2022/2023 година

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности

01 – 17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО

16 – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.