Добре дошли в сайта на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък!

Добре дошли в сайта на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък!

    На 7 ноември 1883 г. в сърцето на България разтваря врати едно светилище на духа, гордостта на поколения казанлъчани – Казанлъшкото педагогическо училище. През годините то става част от новите духовни хоризонти на българския национален живот. Стотици негови учители и ученици записват имената си в културната история на България. Днес Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” наследява неговите свещени традиции. Високият професионализъм и отговорност на педагогическия колектив, успехите на регионални и национални ученически олимпиади и изключително високия процент на реализирали се випускници на гимназията в български и чуждестранни учебни заведения са основание към бъдещето да се гледа със самочувствие.

Тук младостта среща разума!

Новини

Противоепидемични мерки в началото на учебната година

Във връзка със Заповед № РД-01-435/ 09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването в ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Научи повече


Почина най-дългогодишният директор на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

На 22.08.2022 г. на 68 годишна възраст почина господин Слави Радев

Научи повече

Проекти

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

От учебната 2019/2020 година Гимназията работи по иновативна програма в обучението по биология и здравно образование. Първата паралелка започваща това обучение е IXА клас с преподавател г-жа Жанета Донева. От март 2020 г. ръководител на програмата в училището е г-жа Мая Сталева. Преподаването по метода на базирано обучение превръща урока в приказка със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може да бъде решен или дейност, която може да бъде развита. Ученето се случва по пътя към представяне на решението. Предвижда се прилагане на нови методи на преподаване и оценяване, които развиват критичното мислене у учениците. Планирано е обучението да бъде в нов оборудван кабинет по природни науки. За създаването и оборудването на този кабинет училището спечели проект по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”. „Новият оборудван кабинет ще ни даде възможност да работим за своята мисия – да достигнем до всички деца, помага ни да не забравим, че нашата основна работа е да подготвим учениците за истинския живот. Учениците не са еднакви, те не учат по еднакъв начин и не можем да ги оценяваме по еднакъв стандартен начин, затова трябва да работим иновативно”, е мотивът на учителите в гимназията, които са ангажирани с проекта, който дава статут на иновативно училище на „Св. св. Кирил и Методий”. Продължителността на проекта е 3 години.

Научи повече
Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Основна цел Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Научи повече
Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Научи повече